Įstatai

Gydytojų odontologų draugijos

Įstatai

 1. Bendrosios nuostatos

  1. Gydytojų odontologų draugija (toliau vadinama Draugija) yra profesinė, savanoriška, nepriklausoma asociacija, jungianti Lietuvos Respublikoje praktikuojančius gydytojus odontologus.

  2. Draugijos veikla grindžiama socialinio teisingumo, humanizmo vertybių prioriteto, viešumo, savanoriškumo, savivaldos ir kitais demokratiniais teisinės valstybės principais.

  3. Draugijos teisinė forma – asociacija. Draugija yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis savo simboliką ir bent vieną sąskaitą kredito įstaigoje. Draugija atsako visu savo turtu už savo prievoles ir neatsako už savo narių prievoles.

  4. Draugija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teises aktais ir savo veiklą grindžia šiais Įstatais.

  5. Draugijos buveinė keičiama visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

  6. Draugijos veiklos laikotarpis neribotas.

  7. Draugija gali įgyti paramos gavėjo statusą.

  8. Draugijos finansinių metų pradžia ir pabaiga sutampa su kalendorinių metų pradžia ir pabaiga.

 2. Draugijos veiklos tikslai ir uždaviniai, veiklos būdai ir formos

  1. Draugijos pagrindinis tikslas – vienyti Lietuvos Respublikoje praktikuojančius gydytojus odontologus, koordinuoti Draugijos narių veiklą, orientuotą į profesinio tobulinimo sistemos plėtotę, atstovauti Draugijos narių interesams ir juos ginti taip pat tenkinti kitus viešuosius interesus, susijusius su minėtų Draugijos tikslų įgyvendinimu.

  2. Šio tikslo Draugija siekia spręsdama šiuos uždavinius:

   1. sujungti odontologus bendradarbiavimui mokslo, mokymo, profesinio tobulinimosi, odontologinių ligų diagnostikos, gydymo, profilaktikos, medicinos etikos problemų sprendimui;

   2. koordinuoti Draugijos narių pastangas, tobulinant burnos sveikatos priežiūros organizavimą;

   3. aktyviai dalyvauti formuojant Lietuvos odontologinės pagalbos politiką;

   4. rūpintis odontologų kvalifikacijos kėlimu, skatinti bendradarbiavimą su kitomis Lietuvoje ir užsienyje veikiančiomis visuomeninėmis organizacijomis;

   5. ginti Draugijos narių teises ir teisėtus interesus;

   6. užmegzti ir ugdyti ryšius su panašios veiklos organizacijomis užsienyje.

  3. Nurodytus tikslus ir uždavinius Draugija įgyvendina savarankiškai pasirinkdama veiklos formas ir metodus, apimančius:

   1. profesinės kvalifikacijos tobulinimo organizavimą, susirinkimų, konferencijų, kongresų, seminarų, diskusijų, mokymų ar konkursų bei kitų renginių odontologijos klausimais organizavimą, kūrybinės Draugijos narių veiklos rėmimą, naujų gydymo metodų įdiegimą į praktiką;

   2. atstovavimą Draugijos interesams įvairiose visuomeninėse organizacijose, Lietuvos Odontologų rūmuose ir kitų valstybinių ir nevalstybinių institucijų sudaromuose komitetuose ir komisijose;

   3. esant reikalui, vienijimąsi į asociacijų sąjungas;

   4. visuomenės informavimo priemonių, fondų steigimą, užsiėmimą leidyba, juridinių asmenų steigimą, įstatymų nustatyta tvarka;

   5. dalyvavimą tarptautinių organizacijų veikloje ir jų renginiuose.

  4. Pagrindinės Draugijos veiklos rūšys:

   1. visuomeninių organizacijų (asociacijų) veikla;

   2. viešasis švietimas;

   3. piliečių iniciatyvos;

   4. interesų gynimas ir atstovavimas;

   5. švietimo veiklos rėmimas;

   6. suaugusiųjų ir kitas švietimas;

   7. knygų leidyba;

   8. periodinių leidinių leidyba;

   9. garso įrašų leidyba;

   10. elektroninė leidyba;

   11. kita leidyba (įskaitant fotografijų, meno kūrinių, reprodukcijų, plakatų leidyba);

   12. interneto svetainių kūrimas ir išlaikymas;

   13. socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla;

   14. rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa;

   15. filmų, vaizdajuosčių, kompaktinių diskų, DVD platinimas;

   16. kvalifikacijos tobulinimas.

  5. Draugija gali užsiimti ir kitokia Įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti būtina veikla, išskyrus tą, kurią draudžia įstatymai.

  6. Licencijuojama ar nustatyta tvarka vykdoma veikla atliekama tik gavus įstatymų nustatyta tvarka išduodamus leidimus ar licencijas.

 3. Narystė

  1. Draugijos nariais yra nariai ir Garbės nariai.

  2. Draugijos nariai:

   1. Draugijos nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai, įstatymų nustatyta tvarka įgiję odontologijos praktikos licenciją ir gydytojo odontologo specialisto licenzijas asmens sveikatos priežiūros veiklai ir kurie pripažįsta šiuos Įstatus, dalyvauja Draugijos veikloje, moka stojamąjį ir metinį nario mokesčius, kitas tikslines įmokas, kurių dydis nustatomas Draugijos visuotiniame narių susirinkime (Suvažiavime).

   2. Narystės klausimus sprendžia Draugijos Taryba. Narystė Draugijoje fiksuojama stojančiojo asmens raštišku pareiškimu ir įrašu narių registracijos knygoje. Narių sąrašas turi būti laisvai prieinamas kiekvienam Draugijos nariui. Draugijos narių sąrašus tvarko Draugijos Tarybos paskirtas tarybos narys.

   3. Draugijos nariai, išskyrus Garbės narius, turi lygias teises, nežiūrint to, kokio dydžio moka stojamąjį ir nario mokesčius.

  3. Draugijos garbės nariai:

   1. Draugijos Garbės nariai renkami Draugijos Tarybos sprendimu. Jie stojamojo ir metinio mokesčių nemoka, Draugijos valdyme nedalyvauja..

   2. Draugijos Garbės nariu gali būti fizinis asmuo, pasižymėjęs odontologijos moksle, praktinėje odontologijos veikloje arba ypatingai nusipelnęs Draugijos labui.

   3. Draugijos nariui mirus, Draugijos Taryba, įvertinusi buvusio nario nuopelnus Draugijos veiklai, turi teisę priimti sprendimą, dėl buvusio nario pripažinimo Draugijos Garbės nariu.

  4. Draugijos narys turi teisę:

   1. rinkti ir būti renkamas į Draugijos valdymo organus;

   2. dalyvauti balso teise ir pasisakyti visuose Draugijos Suvažiavimuose, viešosiose informacijos priemonėse, taip pat Draugijos organizuojamuose renginiuose;

   3. dalyvauti visose Draugijos sudarytose komisijose ir renginiuose;

   4. naudotis Draugijos teikiamomis paslaugomis, turtu Draugijos Tarybos nustatyta tvarka, taip pat gauti paramą mokymo organizavimui;

   5. kreiptis į Draugijos valdymo organus dėl jo teisių ir interesų gynimo;

   6. dalyvauti Draugijos skelbiamuose konkursuose stažuotėms, projektų įgyvendinimui;

   7. gauti informaciją, kuria disponuoja Draugija, ir ja naudotis;

   8. ginčyti teisme Suvažiavimo, valdymo organų ir Draugijos pirmininko sprendimus, ginti savo pažeistas teises ar interesus;

   9. lengvatinėmis sąlygomis dalyvauti visuose renginiuose, kuriuos organizuoja Draugija;

   10. reikalauti neeilinio Suvažiavimo sušaukimo, jei to nori 1/3 Draugijos narių;

   11. Draugijos Tarybos nustatyta tvarka susipažinti su Draugijos dokumentais ir gauti informaciją apie Draugijos veiklą;

   12. perleisti teisę balsuoti Draugijos Suvažiavime kitam asmeniui, įskaitant kitą Draugijos narį, nustatant šios teisės įgyvendinimo tvarką ir būdus balsavimo teisės perleidimo sutartyje;

   13. susipažinti su Draugijos narių sąrašu;

   14. išstoti iš Draugijos, apie tai rašytiniu pareiškimu prieš 14 kalendorinių dienų įspėjęs Draugijos Tarybą;

   15. kitas teisės aktuose ir šiuose Įstatuose nustatytas teises.

  5. Draugijos narys privalo:

   1. laikytis Draugijos Įstatų;

   2. dalyvauti Draugijos veikloje ir aktyviai dalyvauti siekiant Draugijos keliamų tikslų ir įgyvendinant jos uždavinius;

   3. vykdyti Draugijos valdymo organų priimtus sprendimus;

   4. dalyvauti Draugijos veikloje ir vykdyti jam pavestus įpareigojimus;

   5. laikytis moralės ir profesinės etikos normų;

   6. laiku ir reguliariai, t.y. iki kiekvienų metų kovo 31 d. sumokėti nustatyto dydžio Draugijos nario mokestį.

   7. kitas teisės aktuose ir šiuose Įstatuose nustatytas pareigas.

 4. Narių priėmimo, jų išstojimo, pašalinimo iš Draugijos tvarka ir sąlygos

  1. Į Draugiją, nariai priimami ir šalinami pateikus nustatytos formos prašymą priimti ar išstoti iš Draugijos. Sprendimą dėl Draugijos narių priėmimo, išstojimo ir pašalinimo priima Draugijos Taryba.

  2. Draugijos Taryba atsisako priimti asmenį į Draugijos narius arba pašalina iš jos, jei asmuo neatitinka nariui keliamų reikalavimų, jei jo elgesys nesuderinamas su Įstatais, neatitinka gydytojų odontologų profesinės etikos principų. Sprendimas dėl naujo nario priėmimo ar nario pašalinimo iš Draugijos priimamas ne mažesne kaip 2/3 Draugijos Tarybos narių balsų dauguma.

  3. Ginčus dėl Draugijos narių priėmimo, išstojimo ir pašalinimo sprendžia Draugijos Suvažiavimas per mėnesį po raštiško nario kreipimosi į ją. Draugijos Suvažiavimo sprendimas yra galutinis.

  4. Narystė Draugijoje fiksuojama narių sąrašuose. Draugijos atsakingasis sekretorius iki kasmetinio Draugijos Suvažiavimo sudaro visą Draugijos narių sąrašą pagal Draugijos Tarybos pateiktus duomenis.

  5. Draugijos nariai, nevykdantys šių Įstatų 3.5. punkte numatytų pareigų, gali būti įspėti Draugijos Tarybos raštišku pranešimu. Draugijos nariai gali būti pašalinti iš Draugijos, jei per 12 mėnesių nesureagavo į Draugijos Tarybos įspėjimą.

  6. Narystė Draugijoje nutraukiama:

   1. nariui (fiziniam asmeniui) mirus

   2. bet kada raštu pareiškus norą išstoti iš Draugijos šių Įstatų nustatyta tvarka;

   3. pašalinus iš narių, jei narys laiku nesumoka nario mokesčio;

   4. pašalinus iš narių, jei narys nesilaiko Draugijos Įstatų.

  7. Narys gali būti pašalinamas:

   1. jei jis nesilaiko Draugijos valdymo organų sprendimų;

   2. kai Draugijos Taryba nusprendžia, kad narys dėl savo netinkamo elgesio ar veiklos kenkia Draugijos interesams;

   3. kai narys nustatyta tvarka laiku, t.y. iki kiekvienų metų kovo 31 d., nesumoka nario mokesčio.

  8. Išstojus iš Draugijos arba pašalinus iš jos, nario mokesčiai ar kitaip Draugijos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.

 5. Draugijos organizacinė struktūra

  1. Draugijos veiklą pagal savo kompetenciją įgyvendina šie organai:

   1. Aukščiausias Draugijos organas – Suvažiavimas, turintis visas visuotinio narių susirinkimo teises;

   2. Vienasmenis Draugijos valdymo organas – Draugijos pirmininkas;

   3. Kolegialus valdymo organas – Draugijos Taryba.

   4. Draugijoje taip pat yra:

   5. Iždininkas;

   6. Revizijos Komisija.

 6. Suvažiavimas

  1. Aukščiausias Draugijos organas yra Suvažiavimas.

  2. Eilinis Suvažiavimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo Draugijos finansinių metų pabaigos

  3. Suvažiavimas turi visas visuotinio narių susirinkimo teises.

  4. Neeilinis Suvažiavimas šaukiamas, jeigu to reikalauja ne mažiau kaip 1/3 Draugijos narių arba Pirmininkas, Draugijos Taryba jos priimtu nutarimu, arba Revizijos Komisija.

  5. Suvažiavimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Draugijos narių, įskaitant narius, kuriuos pagal balsavimo sutartį atstovauja kiti asmenys.

  6. Kiekvienas narys balsuojant turi vieną sprendžiamąjį balsą.

  7. Jeigu Suvažiavime nėra kvorumo, ne vėliau kaip po mėnesio turi būti sušauktas pakartotinis Suvažiavimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio Suvažiavimo darbotvarkės klausimais, nepaisant pakartotiniame Suvažiavime dalyvaujančių narių skaičiaus.

  8. Suvažiavimui pirmininkauja Draugijos Pirmininkas ar kitas Draugijos Pirmininko įgaliotas narys.

  9. Suvažiavimas savo nutarimais:

   1. priima, keičia arba papildo Draugijos Įstatus;

   2. išklauso, svarsto ir tvirtina Draugijos Pirmininko, revizijos komisijos ataskaitas arba perduoda Draugijos Tarybai teisę išklausyti, svarstyti arba tvirtinti šias ataskaitas;

   3. išklauso ir svarsto Draugijos organų ar narių pranešimus apie odontologijos būklę Lietuvoje ir užsienyje;

   4. nustato Draugijos tikslus ir pagrindinius uždavinius;

   5. nustato Draugijos Tarybos formavimo tvarką;

   6. atviru balsavimu renka Pirmininką, Draugijos Tarybą, Revizijos Komisiją;

   7. sprendžia dėl Draugijos pertvarkymo ar pasibaigimo;

   8. svarsto ir tvirtina Draugijos metinių finansinių ataskaitų rinkinį;

   9. sprendžia ir svarsto Draugijos valdymo organų ir narių pasiūlymus;

   10. nustato Draugijos narių įnašų ir mokesčių dydį bei mokėjimo tvarką;

   11. išklauso Draugijos veiklos ataskaitą ir ją tvirtina;

   12. tvirtina pagrindines Draugijos veiklos kryptis ir sąmatas;

   13. sprendžia ginčus ir priima galutinius sprendimus tarp Draugijos Tarybos ir Draugijos narių dėl Draugijos Tarybos priimtų sprendimų dėl Draugijos narių priėmimo, išstojimo, pašalinimo iš Draugijos;

   14. sprendžia kitus klausimus, susijusius su Draugijos veikla.

  10. Suvažiavimas priima nutarimus paprastąja balsų dauguma, išskyrus nutarimus dėl Draugijos Įstatų pakeitimų ar papildymų, taip pat sprendimus dėl Draugijos pertvarkymo ar pasibaigimo. Šie nutarimai priimami ne mažesne kaip 2/3 Suvažiavime dalyvaujančių narių balsų dauguma. Nutarimai priimami atviru balsavimu, jei Suvažiavime nenusprendžiama kitaip.

  11. Tarp suvažiavimų Draugija veiklą vykdo per Draugijos Tarybą, kuri yra Draugijos kolegialus valdymo organas.

  12. Draugijos Pirmininkas nusišalina nuo klausimų, susijusių su Draugijos Pirmininko Draugijoje teisių ir pareigų atsiradimu, pasikeitimu, pasibaigimu.

 7. Draugijos pirmininkas

  1. Draugijos pirmininkas penkių metų kadencijai renkamas Suvažiavimo iš Draugijos narių tarpo. Draugijos pirmininko kadencijų skaičius nėra ribojamas.

  2. Draugijos pirmininkas ex officio yra Draugijos Tarybos pirmininkas.

  3. Draugijos Pirmininkas savo pareigas eina iki kadencijos pabaigos, tačiau ne ilgiau kaip iki kitų metų Draugijos Suvažiavimo, vykstančio po paskutinių kadencijos metų.

  4. Draugijos pirmininkas:

   1. atstovauja Draugijai valstybės valdžios, savivaldos ir valdymo institucijose, teisme, santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis bei visuomeninėmis organizacijomis, tame tarpe ir užsienio tarptautinėmis organizacijomis;

   2. Draugijos vardu pasirašo sutartis;

   3. pirmininkauja Suvažiavimo posėdžiuose;

   4. siūlo Draugijos Tarybai tvirtinti ir keisti Draugijos atsakingojo sekretoriaus ir Iždininko kandidatūras;

   5. siūlo Suvažiavimui naujojo Draugijos pirmininko kandidatūras;

   6. organizuoja Draugijos operatyvią, vykdomąją veiklą tarp Suvažiavimų;

   7. sprendžia klausimus, kurie nereikalauja Suvažiavimo ar Tarybos sprendimo;

   8. svarsto ir pateikia Suvažiavimui tvirtinti metines ataskaitas, balansus, planus;

   9. privalo pateikti Revizijos Komisijai jos reikalaujamus finansinius buhalterinius dokumentus;

   10. atsiskaito už savo metinę veiklą Suvažiavimui;

   11. priima ir atleidžia iš darbo Draugijos samdomus darbuotojus;

   12. Draugijos vardu sudaro sutartis, pasirašo įgaliojimus ir kitokius raštus, pasirašo finansinius dokumentus;

 8. Draugijos Taryba

  1. Draugijos Taryba yra Draugijos kolegialus valdymo organas, renkamas penkių metų kadencijai. Draugijos Tarybą sudaro 11 (vienuolika) narių. Draugijos Tarybos narius renka Suvažiavimas paprasta balsų dauguma.

  2. Draugijos Tarybos darbui vadovauja Draugijos Pirmininkas.

  3. Du Draugijos vicepirmininkus dvejų su puse metų kadencijai renka ir jų kompetenciją nustato Draugijos Taryba iš Draugijos Tarybos narių. Draugijos Tarybos sprendimu pavaduotojas (vicepirmininkas), turėdamas Draugijos Pirmininko įgaliojimą, pavaduoja pastarąjį. Draugijos Pirmininko pavaduotojas (vicepirmininkas), Draugijos Pirmininkui negalint eiti pareigų, Draugijos Tarybos sprendimu, vykdo Draugijos Pirmininko pareigas iki Suvažiavimo, kuriame išrenkamas naujas Draugijos Pirmininkas.

  4. Draugijos Taryba:

   1. Iš Draugijos Tarybos narių renka du Pirmininko pavaduotojus (vicepirmininkus), Iždininką, Draugijos atsakingąjį sekretorių;

   2. Sudaro komisijas, darbines grupes ir vadovauja jų veiklai;

   3. Sprendžia narystės Draugijoje klausimus;

   4. Ne vėliau kaip iki eilinio Suvažiavimo parengia metinę Draugijos veiklos ataskaitą;

   5. priima sprendimus steigti Draugijos filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti jų vadovus, tvirtina Draugijos filialų ir atstovybių nuostatus;

   6. Sprendžia visus kitus Draugijos klausimus, kurie nepriklauso išimtinei Suvažiavimo ir Pirmininko kompetencijai;

  5. Draugijos Tarybos posėdis šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį. Draugijos Tarybos posėdį šaukia Draugijos Pirmininkas arba, jo pavedimu, pavaduotojas (vicepirmininkas). Draugijos Tarybos posėdis taip pat gali būti šaukiamas reikalaujant ne mažiau nei 2/3 Draugijos Tarybos narių. Posėdis laikomas teisėtu, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė Draugijos Tarybos narių. Kiekvienas Draugijos Tarybos narys turi vieną balsą. Posėdyje sprendimai priimami paprasta balsų dauguma.

  6. Draugijos Tarybos pirmininkas:

   1. šaukia Draugijos Tarybos posėdžius, nustato jų darbotvarkes;

   2. pirmininkauja Draugijos Tarybos posėdžiuose;

   3. pirmasis pasirašo Draugijos Tarybos priimtus sprendimus, turi teisę juos pateikti Draugijos Tarybai pakartotiniam svarstymui. Pakartotinai svarstant Draugijos Tarybos sprendimus, balsams pasiskirsčius po lygiai, turi lemiamą balsą;

 9. Draugijos atsakingasis sekretorius

  1. Draugijos atsakingąjį sekretorių penkių metų kadencijai renka Draugijos Taryba iš Draugijos Tarybos narių tarpo.

  2. Draugijos atsakingasis sekretorius yra pavaldus Draugijos pirmininkui.

  3. Draugijos atsakingasis sekretorius veda narių apskaitą, sekretoriauja Suvažiavimo ir Draugijos Tarybos posėdžiuose, tvarko Draugijos korespondenciją ir vykdo kitas jam Draugijos Tarybos nustatytas funkcijas ir kompetenciją.

 10. Iždininkas

  1. Iždininką penkių metų kadencijai renka Draugijos Taryba iš Draugijos Tarybos narių tarpo.

  2. Iždininko funkcijas ir kompetenciją nustato Draugijos Taryba.

 11. Revizijos Komisija

  1. Revizijos Komisiją renka Suvažiavimas penkių metų kadencijai. Revizijos Komisijos nariu negali būti Draugijos valdymo organo narys bei administracijos darbuotojas.

  2. Revizijos Komisiją sudaro 3 (trys) Revizijos Komisijos nariai.

  3. Revizijos Komisijai vadovauja Revizijos Komisijos pirmininkas, kurį Revizijos Komisija renka iš savo narių tarpo ir informuoja Draugijos Tarybą.

 12. Draugijos teisinė padėtis, turtas ir lėšos

  1. Draugija yra juridinis asmuo, turintis:

   1. savo pavadinimą ir antspaudus, bendrą emblemą ir kitokią atributiką;

   2. savo atsiskaitomąją sąskaitą Lietuvos Respublikoje įregistruotame banke;

  2. Draugija yra savarankiškas organizacinis vienetas. Jis organizuoja finansinę – ūkinę veiklą, vadovaudamasis šiais Įstatais ir savo sudaryta sąmata.

  3. Draugijai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrenginiai, leidyklos, spaustuvės, transporto priemonės, socialiniai ir labdaros objektai, taip pat kitoks turtas, kuris gali būti įgytas už Draugijos lėšas, taip pat padovanotas, paveldėtas ir gautas kitokiu teisėtu būdu.

  4. Draugijos pajamų šaltiniai:

   1. narių stojamieji įnašai, narių metinis nario mokestis (jų dydį nustato ir prireikus kasmet patikslina Draugijos Suvažiavimas) ir tiksliniai įnašai;

   2. fizinių ir juridinių asmenų, labdaros organizacijų ir fondų dovanotos (paaukotos) lėšos ir turtas;

   3. palikimai, pagal testamentą tenkantys Draugijai;

   4. kitų nevyriausybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos;

   5. kredito istaigų palūkanos už saugomas Draugijos lėšas;

   6. skolintos lėšos;

   7. lėšos, gautos kaip parama;

   8. lėšos, gautos už leidybinę ir kitą veiklą, kuri numatyta Draugijos Įstatuose;

   9. kitos teisėtai gautos lėšos.

  5. Draugijos lėšos naudojamos įsigyti literatūrai, leidybinei veiklai finansuoti, pagal galimybes finansuoti bei remti Draugijos narių projektus, apmokėti administracinėms ir ryšio išlaidoms, apmokėti samdomiems darbuotojams, inventoriui, turtui įsigyti, darbo užmokesčiui, ir kitiems reikalams, Įstatuose numatytiems uždaviniams įgyvendinti.

  6. Draugijos rėmėju gali būti kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo, finansiškai ar kita forma remiantis Draugijos veiklą. Draugijos rėmėjai Draugijos nariais nelaikomi.

  7. Draugijos lėšos naudojamos Draugijos uždaviniams ir tikslams įgyvendinti pagal sudaromą sąmatą – planą.

  8. Metinę arba einamąsias sąmatas – planus Draugijos Taryba tvirtina vieną kartą metuose.

  9. Finansinius draugijos dokumentus pasirašo Draugijos Pirmininkas, o jam nesant – Draugijos Pirmininko įgaliotas asmuo.

 13. Draugijos finansinės veiklos kontrolė

  1. Draugijos lėšų panaudojimo apskaitą veda Draugijos iždininkas, o ją kontroliuoja Revizijos Komisija.

  2. Draugijos metinė sąmata svarstoma Suvažiavime. Suvažiavimas taip pat tvirtina Drugijos metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

  3. Atskirų projektų finansines ataskaitas rengia tų projektų vadovai ir atsiskaito Draugijos Tarybai bei lėšas suteikusiems fondams ar pavieniams rėmėjams.

  4. Revizijos Komisija tikrina, kaip laikomasi šių Įstatų, Suvažiavimo nutarimų, kontroliuoja Draugijos finansinę veiklą ir buhalterinę dokumentaciją;

  5. Atlikdama savo funkcijas, Revizijos Komisija privalo:

   1. vieną kartą metuose, iki balandžio mėnesio 15-os dienos atlikti Draugijos darbo ir finansinės veiklos kontrolę;

   2. tikrinti Draugijos metinę finansinę atskaitomybę ir kitus finansinės buhalterinės veiklos dokumentus;

   3. Suvažiavimo ar Draugijos Tarybos pavedimu atlikti Draugijos finansinius buhalterinius patikrinimus;

   4. Artimiausiame Suvažiavime arba Draugijos Tarybos posėdyje pranešti apie patikrinimo metu nustatytus pažeidimus;

   5. Suvažiavime pateikti Draugijos finansinės veiklos patikrinimo metų ataskaitą.

  6. Revizorijos Komisijos nariai įstatymų nustatyta tvarka atsako už Draugijos veiklos trūkumų nuslėpimą.

  7. Draugija nėra atsakinga už savo narių turtinius įsipareigojimus, o nariai – už Draugijos turtinius įsipareigojimus.

  8. Draugija, padariusi žalą fiziniams ar juridiniams asmenims, atlygina savo turtu įstatymų nustatyta tvarka.

 14. Pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka

  1. Informacija, kuri pagal įstatymus yra pripažįstama viešąja, pranešama ir skelbiama dienraštyje „Kauno diena“.

  2. Pranešimas apie Draugijos Suvažiavimo sušaukimą turi būti viešai paskelbtas dienraštyje „Kauno diena“ ne vėliau kaip likus 14 kalendorinių dienų iki Draugijos Suvažiavimo dienos arba įteiktas kiekvienam Draugijos nariui pasirašytinai ar išsiųstas registruotu laišku ne vėliau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki Draugijos Suvažiavimo dienos.

 15. Sprendimų dėl Draugijos filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priėmimo tvarka, Draugijos filialų ir atstovybių vadovų skyrimo ir atšaukimo tvarka

  1. Draugija įstatymų nustatyta tvarka turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienyje. Pastarieji nėra juridiniais asmenimis. Draugija atsako už filialo ar atstovybės prievoles visu savo turtu.

  2. Draugijos Taryba priima sprendimus steigti Draugijos filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti jų vadovus, tvirtina Draugijos filialų ir atstovybių nuostatus.

 16. Draugijos veiklos pasibaigimas

  1. Draugija pasibaigia, reorganizuojama ar pertvarkoma Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka.

 17. Baigiamosios nuostatos

  1. Nutarimus pakeisti Draugijos įstatus turi teisę priimti tik Suvažiavimas kvalifikuota balsų dauguma ne mažesne kaip 2/3 visų Suvažiavime dalyvaujančių narių balsų dauguma.

  2. Suvažiavimui priėmus sprendimą pakeisti Draugijos įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas, jį pasirašo Draugijos pirmininkas arba Suvažiavimo įgaliotas asmuo.

  3. Kartu su kitais teisės aktų nustatytais dokumentais Draugijos pirmininkas per įstatymų nustatytus terminus turi pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui pakeistus Draugijos įstatus.

  4. Draugijos įstatai bei jų pakeitimai įsigalioja tik juos įregistravus įstatymų nustatyta tvarka juridinių asmenų registre.

  5. Klausimai, neaptarti šiuose Įstatuose, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Nauja įstatų redakcija patvirtinta gydytojų odontologų draugijos suvažiavimo, vykusio 2015 m. lapkričio 14 d. sprendimu.

Įstatai pasirašyti 2015 m. lapkričio 14 d.

__________________________

Marijus Aleksiejūnas

Gydytojų odontologų draugijos pirmininkas